Instrument

KIDV-beslisbomen Single Use Plastics

Publicatiedatum: 16 februari 2023
Organisatie: KIDV

Het KIDV heeft zes beslisbomen opgesteld waarmee u voor verschillende verpakkingstypes kunt beoordelen of deze onder de Single Use Plastics-richtlijn vallen en of de verpakking voldoet aan de voorschriften uit de richtlijn.

KIDV-beslisbomen Single Use Plastics

Het KIDV heeft beslisbomen opgesteld voor de volgende verpakkingstypes:

De beslisbomen zijn opgesteld op basis van de huidige beschikbare informatie (16 februari 2023). De informatie is ontleend aan de SUP-richtlijn (2019) en bijbehorend richtsnoer van de Europese Commissie, de Ministeriële Regeling uit maart 2022 waarin maatregelen waren uitgewerkt én aan het in december 2022 gepubliceerde ‘Afwegingskader Regelgeving kunststofproducten voor eenmalig gebruik’. Dit afwegingskader bevat een verduidelijking van de regelgeving en geeft tevens achtergrondinformatie met definities en voorbeelden voor voedselverpakkingen, zakjes en wikkels, drinkbekers en drankverpakkingen.

De SUP-beslisbomen van het KIDV vermelden alleen maatregelen die gelden voor verpakkingen, inclusief onderdelen die voor de consumptie samen met de verpakking ter beschikking worden gesteld (bijv. rietjes en bestek). Overige maatregelen en producten zijn niet in deze beslisbomen opgenomen.

SUP-richtlijn 

De Single Use Plastics-richtlijn is onderdeel van de ‘European strategy for plastics in a circular economy’ (Plastic Strategy) van de Europese Commissie, die hiermee de hoeveelheid kunststofafval in oceanen en zeeën terug wil dringen. De SUP-maatregelen hebben betrekking op verloren vistuig en kunststof wegwerpplastics, waaronder ook verschillende verpakkingen. De richtlijn heeft betrekking op alle typen kunststof; er wordt geen onderscheid gemaakt tussen oil-based kunststoffen (zoals HDPE of PS) en biobased kunststoffen (zoals bio-PE of PLA). Raadpleeg voor meer informatie het richtsnoer dat de Europese Commissie hierover heeft uitgebracht.

De richtlijn moet bedrijven aanzetten om duurzame alternatieven voor single use kunststofproducten en single use kunststof verpakkingen te ontwikkelen.

De eerste maatregelen van de SUP-richtlijn gelden vanaf 3 juli 2021. Bestaande voorraden vallen niet onder de nieuwe wetgeving als ze op 3 juli 2021 al in Nederland in de handel zijn gebracht. Voor specifieke situaties kunt u kijken of de Blauwe gids (hoofdstuk 2) u aanwijzingen geeft. Let op: in de blauwe gids gaat het om op de EU markt aanbieden. Bij de SUP-richtlijn gaat het om op de markt aanbieden van de lidstaat. Als het product na 3 juli 2021 naar een andere lidstaat wordt geëxporteerd, dient het op dat moment aan de vereisten van de SUP-richtlijn te voldoen.

Ministeriële regeling

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een regeling gepubliceerd om invulling te geven aan een aantal maatregelen uit de SUP-richtlijn, te weten: het inrichten van de producentenverantwoordelijkheid, het realiseren van meer consumentenbewustzijn en nieuwe regels om het gebruik van drinkbekers en voedselverpakkingen te verminderen. Deze ministeriële regeling is hier te lezen.

Afwegingskader

De Ministeriële Regeling bleek nog wel een aantal ‘grijze gebieden’ te bevatten. Om helder antwoord te kunnen geven welke verpakkingen wél en welke níet onder de SUP-regelgeving vallen, is het 'Afwegingskader Regelgeving kunststofproducten voor eenmalig gebruik’ opgesteld. Dit is in december 2022 gepubliceerd. Het afwegingskader bevat veel achtergrondinformatie met definities en voorbeelden voor voedselverpakkingen, zakjes en wikkels, drinkbekers en drankverpakkingen.

 

Disclaimer

Het KIDV heeft aan het opstellen van de beslisbomen de grootst mogelijke zorg besteed. De documenten zijn gebaseerd op de huidige kennis en eigen interpretaties. Mocht een document desondanks een fout of onvolledigheid bevatten, dan worden wij hierop graag geattendeerd. Het KIDV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de beslisbomen. Ook is het KIDV niet verantwoordelijk voor claims die worden gemaakt naar aanleiding van deze documenten. Niets mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het KIDV.