Menu Sluit
Instrument

Beslisboom Single Use Plastics

Publicatiedatum: 5 juli 2022
Organisatie: KIDV

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft zes beslisbomen opgesteld waarmee u voor verschillende verpakkingstypes kunt beoordelen of deze onder de Single Use Plastics-richtlijn vallen en of de verpakking voldoet aan de voorschriften uit de richtlijn.

Beslisboom Single Use Plastics

Als onderdeel van de ‘European strategy for plastics in a circular economy’ (Plastic Strategy) heeft de Europese Commissie een richtlijn opgesteld om de hoeveelheid kunststofafval in oceanen en zeeën terug te dringen. De maatregelen in de zogenoemde SUP-richtlijn hebben betrekking op verloren vistuig en kunststof wegwerpplastics, waaronder ook verschillende verpakkingen. De richtlijn heeft betrekking op alle typen kunststof; er wordt geen onderscheid gemaakt tussen oil-based kunststoffen (zoals HDPE of PS) en biobased kunststoffen (zoals bio-PE of PLA). Raadpleeg voor meer informatie het richtsnoer dat de Europese Commissie hierover heeft uitgebracht.

De richtlijn moet bedrijven aanzetten om duurzame alternatieven voor single use kunststofproducten en single use kunststof verpakkingen te ontwikkelen. Het KIDV heeft een beslisboom ontwikkeld, waarmee u kunt bepalen of uw verpakking onder de richtlijn valt en aan de voorschriften uit de richtlijn voldoet. De beslisbomen vermelden alleen maatregelen die gelden voor verpakkingen, inclusief onderdelen die voor de consumptie samen met de verpakking ter beschikking worden gesteld (bijv. rietjes en bestek). Overige maatregelen en producten zijn niet in deze beslisboom opgenomen.

Er zijn beslisbomen ontwikkeld voor zes verpakkingstypes. De beslisbomen zijn opgesteld op basis van de huidige beschikbare informatie (1 juli 2022). Indien nieuwe informatie beschikbaar komt, dan verwerkt het KIDV die informatie in de huidige beslisbomen. Klik op een verpakkingstype om de beslisboom te openen.

Bestaande voorraden
De eerste maatregelen van de SUP-richtlijn gelden vanaf 3 juli 2021. Bestaande voorraden vallen niet onder de nieuwe wetgeving als ze op 3 juli 2021 al in Nederland in de handel zijn gebracht (het voor het eerst op de markt van een lidstaat aanbieden van een product). Voor specifieke situaties kunt u kijken of de Blauwe gids (hoofdstuk 2) u aanwijzingen geeft. Let op: in de blauwe gids gaat het om op de EU markt aanbieden. Bij de SUP-richtlijn gaat het om op de markt aanbieden van de lidstaat. Als het product na 3 juli 2021 naar een andere lidstaat wordt geëxporteerd, dient het op dat moment aan de vereisten van de SUP-richtlijn te voldoen.

Ministeriële regeling

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een regeling gepubliceerd om invuling te geven aan een aantal maatregelen uit de SUP-richtlijn, te weten: het inrichten van de producentenverantwoordelijkheid, het realiseren van meer consumentenbewustzijn en nieuwe regels om het gebruik van wegwerpdrinkbekers en –maaltijdverpakkingen te verminderen. Deze ministeriële regeling is hier te lezen.

Disclaimer
Het KIDV heeft aan het opstellen van dit document de grootst mogelijke zorg besteed. Dit document is gebaseerd op de huidige kennis en eigen interpretaties.Mocht het document desondanks een fout of onvolledigheid bevatten, dan worden wij hierop graag geattendeerd. Het KIDV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van dit document. Ook is het KIDV niet verantwoordelijk voor claims die worden gemaakt naar aanleiding van dit document. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het KIDV.