Nieuws

Afwegingskader: wel of geen SUP-verpakking?

Publicatiedatum: 18 december 2022

Op welke producten en verpakkingen is de Single Use Plastics-richtlijn wél of níet van toepassing? Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil sluitende antwoorden geven op deze vraag, omdat de bestaande wetgeving daar soms nog onduidelijk over is. Het ministerie heeft een afwegingskader met beslisbomen gepubliceerd om helderheid te verschaffen over ‘de grijze gebieden’.

Afwegingskader: wel of geen SUP-verpakking?

Het afwegingskader van het ministerie is gebaseerd op een eerder (begin december) gepubliceerd advies van de adviesbureaus Rebel en Partners for Innovation. Onder meer het KIDV, Afvalfonds Verpakkingen en enkele brancheorganisaties zijn hiervoor geraadpleegd. Op de website van het KIDV zijn in 2021 al beslisbomen gepubliceerd, waarmee bedrijven kunnen beoordelen of hun verpakkingen onder de SUP vallen – op basis van de huidige beschikbare informatie. Zoals gezegd kan die duidelijkheid niet voor alles worden gegeven. Voor ‘de grijze gebieden’ is nu het afwegingskader opgesteld met vier beslisbomen, definities en voorbeelden. De beslisbomen gaan over (vormvaste) voedselverpakkingen, drinkbekers, drankverpakkingen en een beslisboom voor wikkels en zakjes.

In een brief aan de Tweede Kamer geeft IenW-staatssecretaris Vivianne Heijnen een toelichting op het afwegingskader. Zij zegt dat 'de in het adviesrapport voorgestelde keuzes qua afbakening helder en goed navolgbaar zijn'. Die adviezen zijn in het afwegingskader grotendeels overgenomen. Een knelpunt zat bij een deel van het voorverpakt snoep en snacks, met een hoog risico om in het zwerfafval terecht te komen, maar buiten de reikwijdte van de regelgeving dreigde te vallen. Om hier de gewenste duidelijkheid over te verschaffen, wordt in het afwegingskader preventief de volumegrens voor flexibele verpakkingen van snoep en chips verruimd van 'tot twee porties' naar '3 liter'. Voor vormvaste verpakkingen blijft de grens 'tot twee porties' bepalend.

Nulmeting

Het Afvalfonds Verpakkingen moet namens de bedrijven over 2022 een nulmeting doen van drinkbekers en voedselverpakkingen die op de markt worden gebracht en deze informatie uitvragen bij alle Nederlandse producenten en importeurs van verpakkingen. Vanaf januari 2023 geldt voor alle SUP-verpakkingen de producentenverantwoordelijkheid. Vanaf juli 2023 moet over specifieke SUP-producten een meerprijs worden betaald bij de kassa en moet een herbruikbaar alternatief worden aangeboden. Vanaf januari 2024 zijn sommige eenmalige verpakkingen verboden voor consumptie op locatie. Onder marktpartijen is er op dit moment dus een grote wens om snel tot helderheid van de afbakening te komen.

  • Klik hier voor de Kamerbrief 'Afwegingskader voor verpakkingen t.a.v. de reikwijdte van de regelgeving voor wegwerpplastics.
  • Klik hier voor het Afwegingskader.
  • Klik hier voor de KIDV-beslisboom Single Use Plastics

 

Meer nieuws en evenementen