Menu Sluit

Beslisboom SUP - Bestek

De Single Use Plastics-richtlijn stelt eisen aan de uitgifte en het ontwerp van kunststof bestek. Met onderstaande beslisboom kunt u beoordelen of uw bestek onder de richtlijn valt en of deze voldoet aan de voorschriften uit de richtlijn. De beslisboom is opgesteld op basis van de huidige beschikbare informatie (d.d. 1 juli 2022). 

De beslisboom is van toepassing op kunststof bestek dat onderdeel is van de product-verpakkingscombinatie of bestek dat wordt verstrekt bij de verpakking om de consumptie te vergemakkelijken. Deze beslisboom kan niet worden toegepast voor de losse verkoop van bestek. 

Download de beslisboom

U kunt de beslisboom ook als PDF downloaden. Vul onderstaand uw gegevens in, dan ontvangt u deze per e-mail. Het KIDV houdt u dan op de hoogte van eventuele updates en aanpassingen van de beslisboom.

Lees de privacyvoorwaarden van het KIDV.

Disclaimer

Het KIDV heeft aan het opstellen van deze beslisboom de grootst mogelijke zorg besteed. Dit document betreft een concept en is gebaseerd op de huidige kennis en eigen interpretaties. De Europese Commissie publiceert in 2021 richtsnoeren die meer duidelijkheid moeten verschaffen. Mocht het document desondanks een fout of onvolledigheid bevatten, dan worden wij hierop graag geattendeerd. Het KIDV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van dit document. Ook is het KIDV niet verantwoordelijk voor claims die worden gemaakt naar aanleiding van dit document. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het KIDV.