Nieuws

Uitvoeringsprogramma voor een gesloten kunststof kringloop

Publicatiedatum: 13 februari 2019

Een Plastic Pact, een actieplan voor chemische recycling, een actieplan voor meer en betere sortering en mechanische recycling, een convenant over bioplastics én verschillende maatregelen om microplastics aan te pakken. Dit zijn - op het gebied van kunststoffen - de hoofdbestanddelen uit het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023 dat staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat afgelopen week naar de Tweede Kamer stuurde.

Uitvoeringsprogramma voor een gesloten kunststof kringloop

Het uitvoeringsprogramma komt voort uit het programma Nederland Circulair in 2050 over de transitie van Nederland naar een volledig circulaire economie. Kunststoffen zijn een van de prioriteiten. Doel van de genoemde maatregelen is om de kringloop van kunststoffen te sluiten door slimmer en zuiniger met kunststoffen om te gaan en meer hernieuwbare grondstoffen in te zetten.

Een van de projecten uit het uitvoeringsprogramma voor kunststoffen is het zogenoemde Plastic Pact, dat op 21 februari a.s. wordt gesloten en is gericht op een strategische samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, NGO’s en de Nederlandse overheid. Partijen leggen in het Plastic Pact hun gezamenlijke ambitie vast om in 2025 substantieel minder plastic te produceren en het overige plastic materiaal beter te hergebruiken en te recyclen, om het opnieuw toe te passen in nieuwe producten en verpakkingen. Het Plastic Pact bevat concrete doelen en acties om dit te bereiken.

Recycling

Een ander project is het actieplan chemische recycling, dat uitgaat van minimaal tien procent chemisch recycling van plastics in 2030. Mogelijk wordt dit percentage hoger als de huidige pilots en proefinstallaties voor chemische recycling succesvol blijken. Het actieplan bouwt voort op het rapport Chemische recycling van kunststof verpakkingen: analyse en mogelijkheden voor opschaling van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, dat in oktober 2018 werd gepubliceerd. In het plan komen onder meer een afwegingskader voor chemische recycling en een ondersteuningsprogramma voor startups, die met veelbelovende innovatieve technologieën de stap naar opschaling en marktintroductie kunnen maken.

Daarnaast komt er een actieplan voor meer en betere sortering en mechanische recycling. Er verdwijnt te veel kunststof in de verbrandingsoven. Een goede sortering van de kunststof verpakkingen naar mono-stromen is cruciaal om ervoor te zorgen dat recyclaat kan worden toegepast in nieuwe producten of verpakkingen. Dit actieplan richt zich op uitbreiding van de sorteercapaciteit in Nederland en het ontwikkelen van prikkels om tot een betere kwaliteit van gesorteerde kunststoffen te komen. Doel is het verhogen van de kwaliteit van uitgesorteerde kunststofverpakkingen. Om dit te bereiken moet in 2025 95% van de hoeveelheid gesorteerde kunststofverpakkingen uit mono-stromen bestaan (ten opzichte van 55% in 2017). In het actieplan, dat dit jaar verschijnt, wordt voortgebouwd op kennis en initiatieven uit projecten zoals Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof, dat het KIDV samen met Rijkswaterstaat uitvoert.

Bioplastics

Het streven is om in 2019 een convenant Bioplastics te sluiten tussen producenten van bioplastics, afvalverwerkers en de rijksoverheid. In het uitvoeringsprogramma staat dat de overheid hiermee helderheid aan de markt wil verschaffen over welke biobased kunststoffen en biologisch afbreekbare kunststoffen wel en welke geen toegevoegde waarde hebben in de circulaire economie. En: hoe met deze plastics om te gaan in de fase van afvalverwerking. Ook komt er een actieplan om de markt voor biobased plastics - mits duurzaam geproduceerd – te laten groeien tot een volume in 2030 van 15% ten opzichte van 2016.

Het KIDV publiceerde eind 2018 een factsheet over biologisch afbreekbare kunststof verpakkingen.

Klik hier voor het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023.

 

Meer nieuws en evenementen