Menu Sluit

Bedrijfsmatig verpakkingsafval

Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk om de inzameling van hun verpakkingsafval te regelen.

In de Wet Milieubeheer is geregeld dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het (laten) inzamelen van het verpakkingsafval van huishoudens. Dit kan door middel van bron- en/of nascheiding. Bedrijven zijn daarentegen zelf verantwoordelijk om de inzameling van hun verpakkingsafval te regelen. Het wettelijk uitgangspunt is dat zij hun verpakkingsafval moeten scheiden, tenzij dat redelijkerwijs niet van het bedrijf kan worden gevraagd. De eisen waaraan de inzameling moet voldoen, staan beschreven in het Landelijk Afvalbeheerplan.

Om verpakkingsafval gescheiden te laten inzamelen of nascheiden, sluiten bedrijven een contract met een gemeentelijke of particuliere afvalinzamelaar. Dit is afhankelijk van de afvalstromen die in het bedrijf vrijkomen en van de mogelijkheden die de gemeente biedt waar het bedrijf gevestigd is.

Dit onderwerp wordt verder toegelicht in de KIDV-factsheet Verpakkingsafval van bedrijven.