Menu Sluit

Green Deal (2019)

De Europese Commissie presenteerde op 11 december 2019 'De Europese Green Deal'. Doelstelling van de Green Deal is een klimaatneutrale Europese Unie in 2050. De Commissie zet in de Green Deal uiteen hoe ze daar uitvoering aan wil geven.

De Europese Green Deal bevat onder meer een routekaart (Roadmap) met de belangrijkste acties en een bijbehorend (indicatief) tijdschema. Zo worden voor het voorjaar van 2020 onder meer een Klimaatwet aangekondigd, strategieën en actieplannen voor een schone en circulaire economie, voor duurzame en slimme mobiliteit en voor het in stand houden en beschermen van biodiversiteit. Ten aanzien van het onderwerp verpakkingen borduurt de Green Deal voort op het actieplan voor de circulaire economie 'Closing the loop', de EU Plastic Strategy en de Single Use Plastic-richtlijn van de vorige Europese Commissie.

In de Green Deal staat dat tegen 2030 alle verpakkingen die in de EU op de markt worden gebracht - op economisch haalbare wijze - herbruikbaar of recyclebaar moeten zijn. Ook komen er voorschriften om oververpakking tegen te gaan en om een verplicht aandeel gerecyclede grondstoffen in nieuwe kunststof verpakkingen toe te passen. De EU gaat ook door met hervorming van de afvalwetgeving.

Klik hier voor de Europese Green Deal.

Klik hier voor de Roadmap.

Europese Klimaatwet (2020)

Op 4 maart 2020 presenteerde de Europese Commissie het voorstel voor de Europese klimaatwet. Hierin staat de juridisch bindende doelstelling van de EU om tegen 2050 broeikasgasneutraliteit te bereiken. De EU-instellingen en de lidstaten zijn samen verplicht om op EU- en nationaal niveau de nodige maatregelen te nemen om het streefcijfer te halen. De Klimaatwet vormt de kern van de Europese Green Deal en verankert de mondiale klimaatovereenkomst van Parijs. De Klimaatwet biedt een kader van maatregelen, een langetermijnkoers en een monitoringsysteem voor het realiseren van deze doelstellingen.

Klik hier voor meer informatie over de Europese Klimaatwet.