Actieplan circulaire economie (2020)

Op 11 maart 2020 presenteerde de Europese Commissie een nieuw actieplan voor de circulaire economie. Het actieplan is een van de belangrijkste bouwstenen van de Europese Green Deal en de opvolger van het Circulaire Economie Pakket uit 2015. Het omvat verduurzamingsmaatregelen die op de gehele levenscyclus van producten zijn gericht. De maatregelen spitsen zich toe op ontwerp en productie met het oog op een circulaire economie, met als doel ervoor te zorgen dat de gebruikte hulpbronnen zo lang mogelijk in de EU-economie worden gehouden.

Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal: “Om tegen 2050 klimaatneutraliteit te verwezenlijken, onze natuurlijke omgeving in stand te houden en ons economisch concurrentievermogen te versterken, is een volledig circulaire economie noodzakelijk. Vandaag is onze economie nog steeds grotendeels lineair en wordt slechts 12 procent van de secundaire materialen en hulpbronnen terug in de economie gebracht. Veel producten gaan niet lang mee, kunnen niet worden hergebruikt, gerepareerd of gerecycleerd, of kunnen slechts één keer worden gebruikt. Hier ligt een enorm potentieel waar zowel bedrijven als consumenten baat bij kunnen hebben. Met dit actieplan nemen we maatregelen om de manier waarop producten worden gemaakt, om te vormen en de consumenten in staat te stellen duurzame keuzes te maken die henzelf en het milieu ten goede komen.”

In het actieplan voor de circulaire economie worden maatregelen voorgesteld om:

 • Van duurzame producten de norm te maken in de EU.
  De Commissie zal wetgeving inzake duurzaam productbeleid voorstellen om ervoor te zorgen dat producten die in de EU in de handel worden gebracht, ontworpen zijn om langer mee te gaan, gemakkelijker te hergebruiken, te repareren en te recycleren zijn, en in plaats van primaire grondstoffen zoveel mogelijk gerecycleerd materiaal bevatten. Producten voor eenmalig gebruik worden beperkt, vroegtijdige veroudering wordt aangepakt en de vernietiging van onverkochte duurzame goederen wordt verboden.

 • De positie van de consumenten te versterken.
  Consumenten krijgen toegang tot betrouwbare informatie over onder meer de repareerbaarheid en de duurzaamheid van producten, die hen kan helpen om duurzame keuzes te maken op milieugebied. De consumenten zullen een “recht op reparatie” genieten.

 • De nadruk te leggen op de sectoren die de meeste hulpbronnen verbruiken en waar het potentieel voor circulariteit hoog is.
  De Commissie zal onder meer concrete maatregelen nemen op het gebied van:
  - verpakkingen (nieuwe verplichte eisen over wat is toegestaan op de EU-markt, met het oog op de vermindering van (over)verpakking);
  - kunststoffen (nieuwe verplichte eisen inzake het gehalte gerecycleerd materiaal, met bijzondere aandacht voor microplastics en biogebaseerde en biologisch afbreekbare kunststoffen);
  - levensmiddelen (nieuw wetgevingsinitiatief inzake hergebruik met het oog op de vervanging van wegwerpverpakkingen, tafelgerei en bestek door herbruikbare producten in de voedselvoorziening).

 • Te zorgen voor minder afval.
  De nadruk zal liggen op het voorkomen van afval en de omzetting ervan in kwalitatief hoogwaardige secundaire hulpbronnen die voordeel halen uit een goed functionerende markt voor secundaire grondstoffen. De Commissie zal onderzoeken of een EU-breed, geharmoniseerd model voor de gescheiden inzameling van afval en etikettering kan worden opgezet. Het actieplan bevat ook een aantal maatregelen om de uitvoer van afval uit de EU tot een minimum te beperken en illegale overbrenging tegen te gaan.

Klik hiervoor meer informatie over het actieplan.